Bronnen

Contact
 
English | Nederlands
zoek op auteursnaam of naar woorden in titel of beschrijving
of zoek op woord in de resources

Er zijn 172 publicaties gevonden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z toon alle
Acta der Particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700
Uitgave van de acta van de Particuliere synode van Zuid-Holland. De handelingen weerspiegelen het reilen en zeilen van kerken en kerkvolk en de kerkelijke contacten met de landelijke en provinciale overheden in Den Haag.
Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585
Uitgave van de notulen van de Nederlandse kerkenraad te Londen met informatie van (algemeen-) kerkelijke aard en gegevens over de omvangrijke groep protestantse vluchtelingen in Londen.
Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936
Adviezen van de arabist Snouck Hurgronje, uitgebracht aan de Nederlands-Indische regering over diverse onderwerpen van koloniaal beleid.
Archivalia uit de Baltische landen met betrekking tot de Nederlandse geschiedenis 1191-1792
Inventarisatie van bronnenmateriaal met betrekking tot de Nederlandse geschiedenis in Stockholm, Kopenhagen en verschillende Duitse Oostzeesteden.
Archivalia uit Italië met betrekking tot de geschiedenis van Nederland 649-1850
Analytische inventaris van bronnenmateriaal van belang voor de geschiedenis van Nederland aanwezig in archieven en bibliotheken te Rome.
Archivalia uit Zweden met betrekking tot de geschiedenis van Nederland 1520-1920
Systematisch overzicht van het bronnenmateriaal betreffende de betrekkingen tussen Nederland en Zweden tussen 1520 en 1920, aanwezig in Zweedse archieven.
Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau
Deze uitgave omvat de correspondentie van de prinsen van Oranje en de graven van Nassau, zoals deze wordt beheerd in het Koninklijk Huisarchief in Den Haag. Zij omvat de briefwisselingen van Willem I tot en met Willem V, en loopt van 1552 tot 1789. De uitgave is niet voltooid.
Een beeld van een congres
Kroniek van de tussen 1939 en 2003 beurtelings in Nederland en België georganiseerde Belgisch-Nederlandse/Nederlands-Vlaamse Historische Congressen.
Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden in Italië
Analytische inventaris van bronnenmateriaal met betrekking tot de Nederlandse kunstenaars- en geleerdengeschiedenis, aanwezig in archieven en bibliotheken te Rome.
Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap
Digitale versie van het tijdschrift Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap (BMHG) 1877-1969.
Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden
Digitale versie van de Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden (BGN).
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde
De digitale versie van Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde.
Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme
De zes gedigitaliseerde delen van het Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme bevatten zo'n 2200 levensbeschrijvingen van personen die in de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme een rol hebben gespeeld.
Biografisch Woordenboek Nederlandse Wiskundigen
Het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen bevat minibiografieën van personen die vorm gegeven hebben aan wiskunde en het wiskundeonderwijs in de Nederlandse geschiedenis.
Biografisch Woordenboek van Nederland
Het BWN is sinds jaar en dag het enige algemene en nationale biografisch woordenboek dat Nederland kent. Het bevat minibiografieën van personen die een rol van enige betekenis hebben gespeeld in Nederland of in zijn overzeese gebiedsdelen.
Biografisch Woordenboek van Nederland: 1780-1830
Het Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) 1780-1830 is een wetenschappelijk naslagwerk. Hierin zijn korte levensbeschrijvingen opgenomen van personen die tussen 1780 en 1830 in Noord-Nederland een rol van enige betekenis hebben gespeeld.
Biographisch woordenboek der Nederlanden
A.J. van der Aa's Biographisch woordenboek der Nederlanden bevat uitgebreide biografieën met verwijzingen naar primaire en secundaire literatuur.
Boekhouder-generaal Batavia. Het goederenvervoer van de VOC in de achttiende eeuw
Database van afschriften van de VOC uit de achttiende eeuw met gegevens over het goederenverkeer en de bijbehorende scheepsbewegingen, zowel tussen patria en Azië als binnen Azië zelf.
Briefwisseling (1808-1876) en bescheiden (1821-1876) van G. Groen van Prinsterer
Selectieve uitgave van brieven van en aan de historicus en politicus G. Groen van Prinsterer en andere stukken.
Briefwisseling en bescheiden van Daniël van der Meulen 1584-1585
Uitgave van brieven en andere stukken uit het archief van Daniël van der Meulen (1584-1585), Antwerps koopman en diplomaat.
Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731
Uitgave van de briefwisseling tussen Simon van Slingelandt, achtereenvolgens secretaris van de Raad van State, thesaurier-generaal van de Unie en raadpensionaris van Holland, en de Friese regent Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel.
Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720
Uitgave van brieven van en aan de raadpensionaris van Holland, Anthonie Heinsius, die in de praktijk leiding gaf aan de buitenlandse politiek van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687
Publicatie van brieven van Constantijn Huygens (1596-1687), secretaris van de prinsen van Oranje en letterkundige. De brieven bevatten veel informatie over het staatsrechtelijke en culturele leven in de Republiek
Briefwisseling van Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813
Elias Canneman (1777-1861) en Isaac Gogel (1765-1821) speelden een belangrijke rol in het nieuwe, nationale, financiële beleid in de jaren die volgden op de Bataafse Omwenteling van 1795. In de tijden dat zij elkaar niet dagelijks zagen, onderhielden zij een intensieve briefwisseling.
Briefwisseling van Francesco Capaccini
Ambtelijke briefwisseling en particuliere correspondentie van Francesco Capaccini (1784-1845).
Briefwisseling van Hugo Grotius 1597-1645
Integrale uitgave van de briefwisseling van Hugo de Groot (Hugo Grotius), met historische annotatie en registers.
Briefwisseling van J.R. Thorbecke 1830-1872
Geannoteerde uitgave van brieven van (en aan) Thorbecke, van belang voor de politieke geschiedenis en de constitutionele ontwikkeling van Nederland, maar eveneens voor andere aspecten van het maatschappelijk leven in Nederland.
Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)
Uitgave Brieven van en aan Johan de Witt
Briefwisseling van Thomas Plott (1681-1682) en Thomas Chudleigh (1682-1685)
De depêches van en instructies aan de Engelse gezanten in Den Haag geven inzicht in de bilaterale betrekkingen tussen Engeland en de Republiek.
Briefwisseling van Willem III en van Hans Willem Bentinck (1656-1702)
Uitgave van brieven van Willem III en Hans Willem Bentinck, zowel onderling als van elk apart met correspondenten tussen 1656 en 1702.
Briefwisseling van Willem van Oranje
Overzicht en afbeeldingen van de correspondentie van Willem van Oranje in een database van circa dertien duizend documenten.
Briefwisselingen van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen, 1552-1820
Deze website is gewijd aan de brieven van de echtgenotes van de stadhouders uit de Republiek der Verenigde Nederlanden: die van de Oranje en Stuart hoven in Den Haag en die van het Friese Hof in Leeuwarden.
Bron en publikatie
Bundel van tien artikelen over het ontsluiten van historische bronnen, bezien vanuit een methodisch en een historiografisch perspectief.
Broncommentaren
Toelichting op bronnenmateriaal, de achtergrond, mogelijkheden en beperkingen voor onderzoek.
Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942
Uitgave van documenten van onder meer lokale gezagsdragers en zendelingen aangaande bestuur, onderwijs, godsdienst en andere onderwerpen betreffende de Midden-Molukken tussen 1900 en 1942.
Bronnen betreffende de Midden-Molukken in de 19e eeuw
Uitgave van documenten met betrekking tot het beleid van Nederland aangaande de Midden-Molukken en de lokale situatie aldaar uit plaatselijke rapportages.
Bronnen betreffende de Molukse kerk ten tijde van de VOC
Deze bronpublicatie bevat gedetailleerde informatie over kerk en school in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1605-1791).
Bronnen in het buitenland. Literatuurwijzer voor bronnen van de Nederlandse geschiedenis in buitenlandse archieven en bibliotheken
Overzicht van inventarissen, bronnenuitgaven, rapporten e.d. die verwijzen naar historische bronnen in het buitenland die van belang zijn voor de geschiedenis van Nederland.
Bronnen met betrekking tot Nederlandse zeeoorlogen 1652-1676
Uitgave van documenten betreffende de zeeoorlogen die de Republiek der Verenigde Nederlanden als maritieme grootmacht voerde tegen de belangrijkste Europese landen.
Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht 1395-1529
Uitgave van de fabrieksrekeningen van de Utrechtse Dom over de periode 1395-1529, van belang voor de bouwgeschiedenis van de Dom en meer in het algemeen voor de economische en sociale geschiedenis van de Nederlanden in de late Middeleeuwen.
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit 1574-1811
Uitgave van de besluiten van de belangrijkste bestuursorganen van de Leidse universiteit, het college van Curatoren en Burgemeesters en de Senaat (vergadering van professoren).
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië 1611-1638
Uitgave betreffende de voorgeschiedenis van de vestiging van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Perzië in 1623 en het wedervaren tot 1638. In deze periode leverde de zijdehandel grote rijkdommen op en voerde de VOC een geduchte concurrentiestrijd met de Engelsen.
Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam) 1603-1820
Deze uitgave biedt voornamelijk bewerkt cijfermateriaal uit het archief van de in 1609 opgerichte Wisselbank in Amsterdam. Over de later opgerichte wisselbanken in Middelburg, Delft en Rotterdam is minder materiaal beschikbaar.
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bronnenuitgaven over handelsbetrekkingen en scheepvaart tussen de noordelijke Nederlanden en plaatsen en streken aan de westkust van Frankrijk in de Middeleeuwen.
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Uitgave van documenten met betrekking tot de economische en sociale aspecten van de Leidse textielindustrie van de 14e tot en met de 18e eeuw.
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Uitgave van bronnen voor de handel van de twaalfde tot en met de zestiende eeuw tussen vooral Holland en Zeeland en Engeland, Schotland en Ierland.
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bronnenuitgave met betrekking tot de geschiedenis van de handel van de Republiek der Verenigde Nederlanden met het oostelijk deel van het Middellandse-Zeegebied.
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
Uitgave van voornamelijk kwalitatieve bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwse handel vanuit de Nederlanden op de steden aan vooral de zuidelijke Oostzeekusten.
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1588-1625
Bronnenuitgave in zes delen voor de geschiedenis van de Hollandse scheepvaart en zeehandel met de Baltische havens langs de Oostzee in de late zestiende en vroege zeventiende eeuw. De uitgave bevat tolregisters van Koningsbergen (1588-1602), Amsterdamse en Hollandse contracten van bevrachting, en aanverwante notariële stukken, voornamelijk attestaties, insinuaties, procuraties en protesten van wissel.
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam
Uitgave van een selectie van documenten die informatie bevatten over het bedrijfsleven en gildewezen in Amsterdam in de 16e en 17e eeuw.
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg 1217-1574
Uitgave in drie delen van stukken van verschillende aard (onder andere politiek en economie) over Middelburg in de Middeleeuwen, afkomstig uit het stadsarchief Middelburg.
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (1541-1590)
Deze uitgave documenteert het leven en werk van Dirck Volkertszoon Coornhert, stadssecretaris van Haarlem en tevens bekend als etser/graveur, dichter en schrijver en voorstander van de godsdienstvrijheid en van een humaner strafstelsel.
Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied 1104-1534
Uitgave van bronnen betreffende de handel en nijverheid van het Beneden-Maasgebied, het economisch kerngebied in de late Middeleeuwen dat de rivierlopen van Rijn, Lek, Maas en Merwede omvatte.
Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg 1140-1620
Uitgave van documenten en rekeningen van de abdij in Rijnsburg. Deze abdij was in de Middeleeuwen de voornaamste vrouwenabdij van het graafschap Holland.
Chronographia Johannis de Beke
Uitgave van een kroniek met de vervolgen - in het Latijn en Middelnederlands - over de geschiedenis van de bisschoppen van het Sticht Utrecht en de graven van Holland sinds de Romeinse tijd.
Classicale Acta, 1573-1620
Uitgave van de notulen van de classes van de Nederlandse hervormde kerk in Nederland tussen 1573 en 1620.
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)
Bronnenuitgave betreffende de handel in pauselijke aflaten in de periode 1300-1600 en de reactie hierop in de Nederlanden.
Constituties en staatsregelingen Bataafse Tijd 1796-1806
Selectieve uitgave van documenten in Nederlandse en Franse archieven die van directe betekenis zijn voor de totstandkoming van de constituties van 1796, 1797, 1798, 1801, 1805 en 1806.
Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d' Orange
Online versie van de zes delen Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d' Orange, uitgegeven door M. Gachard.
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Moderne editie van belangrijke kroniek over Groningen in de 15e en vroege 16e eeuw, uitgegeven met varianten uit de verschillende handschriften.
Het dagboek van Gisbert Cuper (1706)
Dagboek van de Deventer regent en geleerde Gisbert Cuper van zijn belevenissen als gedeputeerde te velde tijdens de Spaanse Successieoorlog.
Dagboek Willem de Clercq 1811-1844
De dagboeken van Willlem de Clercq zijn volstrekt uniek voor Nederland. Niet alleen vanwege de omvang - geschat op zo'n 30.000 pagina's - maar ook voor wat betreft de diepgang en reikwijdte van de aantekeningen.
Dagboeken C.J.K. van Aalst
Serie van zes dagboeken, waarin Van Aalst zijn zakelijke en politieke bemoeiingen uit de doeken doet. Een waardevolle bron voor zowel de politieke als de economische geschiedenis van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918
Integrale teksteditie van de dagboeken en (autobiografische) aantekeningen van de oud-liberale politicus en minister van Buitenlandse Zaken (1897-1901) Willem Hendrik de Beaufort.
Dagboeken van Egbert Alting 1553-1594
De dagboekaantekeningen van Alting, eerste secretaris van de stad Groningen, bevatten zaken van bestuurlijke, politieke en persoonlijke aard.
Dagboeken van P.J.M. Aalberse 1891-1947
Volledige, geannoteerde transcriptie van de dagboeken van de katholieke politicus P.J.M. (Piet) Aalberse (1871-1948), bijgehouden tussen 1891 en 1947.
Dagboeken van vice-admiraal F. Pinke, commandant zeemacht in Nederlands-Indië 1914-1916
Integrale uitgave van het dagboek van vice-admiraal Frederik Pinke, commandant zeemacht in Nederlands-Indië, over de periode augustus 1914 - december 1916.
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
Uitgave van de dagelijkse verslagen van de gebeurtenissen op het Zuid-Chinese eiland Taiwan tijdens het bewind van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Die Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland
De Divisiekroniek van Cornelius Aurelius beschrijft de geschiedenis van Holland vanaf de vroegste tijden tot het jaar 1517. Daarnaast behelst het een wereldgeschiedenis, een populair genre in de late Middeleeuwen.
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
Het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN) biedt informatie over de opmerkelijkste vrouwen uit de geschiedenis van Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen van de vroegste tijden tot circa 1850.
Digitale Charterbank Nederland
De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht.
Diplomacy and Development, congresbundel
Deze publicatie bundelt acht bijdragen aan de 10e tweejaarlijkse internationale conferentie van Editors of Diplomatic Documents, die het ING in 2009 samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde in Den Haag.
Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1945
Uitgave van documenten betreffende de hoofdlijnen van het Nederlandse buitenlandse beleid in de periode 1848-1945.
Dutch Ships and Sailors
Dutch Ships and Sailors is a project that aims to provide an infrastructure for maritime historical datasets.
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries
Systematisch overzicht van de scheepsreizen van de VOC tussen 1595 en 1795 naar en van Azië met per reis kerngegevens.
Emigratie 1945-1967
Onderzoeksgids op het terrein van het naoorlogse emigratiebeleid 1945-1967 met gegevens over archiefmateriaal en betrokken overheids- en particuliere instellingen.
Erkende verenigingen, 1855-1903
Doel van dit project is het samenstellen van een databank van tussen 1855 en 1890 officieel erkende verenigingen. Belangrijkste bron zijn de Verenigingsdossiers, gevormd door het Ministerie van Justitie op grond van de Wet op de Vereniging van 1855. Het betreft verenigingen die als rechtspersoon wilden kunnen optreden.
Excerpta Romana. De bronnen der Romeinsche Geschiedenis van Nederland
Repertorium van bronnen voor de geschiedenis van Nederland in de Romeinse tijd, bestaande uit drie afdelingen (tekstfragmenten, inscripties en vindplaatsen).
Gedenkschriften van Anton Reinhardt Falck 1828-1837
Uitgave van de door Anton Reinhard Falck, als Nederlands ambassadeur in Londen, tussen 1828 en 1837 samengestelde gedenkschriften.
Gedenkstukken der algemene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840
Selectieve tekstuitgave van documenten betreffende de politieke geschiedenis van Nederland over de periode van de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, de inlijving bij Frankrijk en het Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I.
Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw
Uitgave van rekeningen, boedelinventarissen en goederenlijsten van personen uit de Nederlanden van wie bezittingen in 1568-1570 geconfisqueerd zijn, omdat zij zouden hebben meegewerkt aan de Nederlandse Opstand.
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Een reeks met de jaarlijkse brieven waarin Gouverneur-Generaal en Raden een algemeen verslag geven over het bedrijf van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië. Tevens vatten zij de berichten samen ontvangen uit de vestigingen.
Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst
Tussen 1816 en 1840 verschenen de vier delen van de Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst van Roeland van Eynden (1747-1819) en Adriaan van der Willigen (1766-1841). Het ging de samenstellers vooral om het beschrijven van eigentijdse kunstenaars.
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken, uitgegeven in samenwerking met het Arsip Nasional Republic Indonesia.
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Database van de belangrijkste basisgegevens betreffende de overheidsfinanciën van de gewesten Holland, Utrecht, Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe ten tijde van de Republiek.
Gewina, Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek
Officiëel orgaan van het gelijknamige wetenschapshistorisch genootschap, dat de geschiedenis van de geneeskunde, de wiskunde en natuurwetenschappen en de techniek bestreek.
Gezantschapsberichten uit Wenen van 1670 tot 1720
Uitgave van de ambtelijke brieven van de verschillende Nederlandse gezanten aan het keizerlijke hof te Wenen gericht aan de griffier van de Staten-Generaal, aan de raadpensionaris van Holland of aan de stadhouder.
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940
Onderzoeksgids aangaande het archiefmateriaal, de toegangen daarop en institutionele gegevens van de centrale regeringsorganen, zoals ministeries, de Eerste en Tweede Kamer en Hoge Colleges van Staat in de periode 1814-1940.
Gids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vóór 1500
De onderzoeksgids geeft een overzicht van de bronnen voor onderzoek naar de sociale en economische geschiedenis in Holland, Zeeland, Gelre en het Sticht (Utrecht en Overijssel) tussen circa 800 en 1500.
Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
Tussen 1851 en 1856 publiceerde de theoloog/kerkhistoricus Barend Glasius (1805-1886) zijn biografisch woordenboek 'Godgeleerd Nederland'. Hij schreef dit naslagwerk naast zijn werkzaamheden als predikant van Geertruidenberg, waar hij van 1836 tot 1879 heeft gestaan.
Historisch Tijdschrift
Digitale versie van het Historisch Tijdschrift.
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Ruim honderd kernteksten over het laat-middeleeuwse bestuur van het graafschap Holland.
De Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg 1713-1927
Deze bronnenpublicatie bevat gedetailleerde informatie over het archief van de Hollandse Hervormde Kerk (1717-1927) in Sint-Petersburg.
Hoofts Nederlandsche Historien
Gedurende de tweede helft van zijn leven, dat wil zeggen zo’n dertig jaar lang, heeft P.C. Hooft zich hoofdzakelijk bezig gehouden met geschiedschrijving. Het belangrijkste resultaat daarvan vormen de Nederlandsche Historien.
Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813
Het project over beschrijvend bronnenmateriaal van de Bataafs-Franse tijd biedt een ingang op uiteenlopende gegevens over de Nederlandse maatschappij, geselecteerd uit de archieven van de centrale overheid.
Information and Power in History
Op deze website vindt u de samenvattingen en/of de volledige papers van het congres.
Instrumenten van de macht. De archieven van de Staten-Generaal 1576-1796
Deze onderzoeksgids biedt een gedetailleerde analyse van de archieven van de Staten-Generaal en van de werkprocessen die die archieven hebben gegenereerd.
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795
De uitgave omvat een transcriptie van inventarissen van bezittingen van de Oranjes. Het betreft schilderijen, wandtapijten, meubelen, voorwerpen van kunstnijverheid, juwelen en andere sieraden.
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Uitgave van de bescheiden van Johan van Oldenbarnevelt, die inzicht geven in zijn werkzaamheden als landsadvocaat van Holland en zijn familieaangelegenheden.
Journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) – G.K. van Hogendorp
Geannoteerde uitgave van de chronologische aantekeningen die de Oranjegezinde regent Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) als ambteloos burger maakte tijdens de periode van het Koninkrijk Holland en de inlijving bij het Franse Keizerrijk.
Koninkrijk in Wording. Een toegang tot de jaren 1813-1815
De website Koninkrijk in wording brengt duidelijkheid en inzicht in de totstandkoming van het koninkrijk Nederland in de woelige jaren 1813-1815.
Kroniek van Johan Huyssen van Kattendijke
Deze in omstreeks 1490 opgetekende kroniek over Holland, Zeeland en Utrecht was tot voor kort nagenoeg onbekend en daarom ook onuitgegeven gebleven.
Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523
Kroniek van de Bossche stadssecretaris Peter van Os (1498-1542) van de gebeurtenissen in 's-Hertogenbosch en Brabant per schepenjaar tot 1523.
Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584
Database van alle documenten met betrekking tot de voornaamste gewestelijke bijeenkomsten in het hertogdom Gelre en graafschap Zutphen in de 15e en 16e eeuw.
De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur
Deze bundel is voortgekomen uit een in 2007 in Den Haag gehouden symposium over de verhouding tussen provincie en land vanaf de vroegmoderne tijd tot en met de negentiende eeuw.
Londense dagboeken van jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude 1940-1945
Uitgave van de dagboeken van O.C.A. van Lidth de Jeude, geschreven in Londen tussen 1940 en 1945, onder meer over zijn ministerschap van Oorlog tussen 1942 en 1945.
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden
Digitale versie van de vier delen Maritieme Geschiedenis van Nederland.
Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 1921-2002
De Mededelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome was een jaarboek waarin de leden van de academische staf en anderen wetenschappelijke bijdragen publiceerden die samenhingen met eigen onderzoek of dat van het instituut.
Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw
Uitgave van dertig overzichtsrapporten die tijdens het bestuur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie door gouverneurs van Ambon aan hun opvolgers werden nagelaten.
Methoden en technieken van bronontsluiting
Methodische en technische aspecten van het ontsluiten en uitgeven van bronnen.
Nationaal Biografisch Woordenboek van Vlaanderen
Digitale versie van de eerste tien delen van het Nationaal Biografisch Woordenboek van Vlaanderen.
Nederland en de Europese integratie, 1950-1986
Een selectieve uitgave van kerndocumenten uit archiefcollecties. Tezamen maken deze de beleidsintenties en de wording van het Nederlandse Europabeleid inzichtelijk.
Nederlanders en de cultuur in het Caraïbisch gebied 1670-1870
Deze database biedt toegang tot historische bronnen betreffende de vorming en ontwikkeling van multiculturele maatschappijvormen in het Caraïbisch gebied.
De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oostindische Compagnie
Uitgave van tien memories van overgave en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Met Malabar wordt het zuidelijk gedeelte van de westkust van het huidige India aangeduid.
Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1969
De periode 1945-1969 bestrijkt de dekolonisatie van Indonesië vanaf de capitulatie van Japan in 1945 tot en met de Daad van Vrije Keuze van 1969, die de aansluiting van westelijk Nieuw-Guinea bij de Republiek Indonesia bevestigde.
Nederlandsche Historiebladen
Digitale versie van het tijdschrift Bijdragen en Mededelingen van de Nederlandsche Historiebladen, jaargangen 1938-1941.
Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye
Tweetalige (Nederlands en Russisch) digitale versie van Nicolaas Witsens 17e-eeuwseboek over Binnen Eurazië, Noord en OostTartarye (North and East Tartary). Het boek behandelt de geografie, ethnografie, flora,fauna en taalkunde van Binnen Eurazië's afgelegen gebieden.
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
Dit lexicon bevat meer dan 22.000 beknopte levensschetsen van belangrijke of op zijn minst opvallende Nederlanders.
De nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen
Het naslagwerk was bedoeld als een correctie en aanvulling op De groote schouburgh van Arnold Houbraken, verschenen tussen 1718 en 1721. Hij geeft feitelijke informatie over de levensloop, de opleiding en het werk van Nederlandse kunstenaars die tussen 1630 en 1725 zijn geboren.
Notariele akten over de Archangelvaart 1594-1724
Deze database bevat gegevens over scheepsreizen van Amsterdam naar Archangel en andere plaatsen in het uiterste noorden van Rusland in de periode 1590-1724. Uit de akten is systematisch informatie overgenomen over het schip, de schipper, de bevrachter(s), de te varen route en de vrachtprijs
Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot
Integrale weergave van de aantekeningen gemaakt door Nicolaas Stellingwerff, pensionaris van Medemblik, en Sybrand Schot, secretaris van Purmerend, tijdens de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland.
Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813
Onderzoeksgids bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd. De gids behandelt 218 landelijke en 108 gewestelijke instellingen die zich in de Bataafs Franse tijd bezig hielden met bestuur en rechtspraak in Nederland.
Onderzoeksgids Zorgverzekeraars 1870-1968
Onderzoeksgids voor de belangrijkste bronnen voor de geschiedenis van de Zorgverzkeraars, 1870-1968.
Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening, 1883-1983
Het project 'Commissies voor grondwetsherziening 1883-1983' ontsluit archiefmateriaal en andere documentatie van en over staatscommissies voor grondwetsherziening.
Ontstaan der grondwet. Bronnenverzameling 1814-1815
Publicatie van brieven, notulen en andere stukken met betrekking tot de wordingsgeschiedenis van de grondwet van 1814.
Ontwikkelingssamenwerking 1949-1989
Uitgave van documenten die de hoofdlijnen van het beleid van de regering op het terrein van ontwikkelingssamenwerking documenteren.
Oorkonden van de abdij Kloosterrade 1108-1381
Modern-kritische uitgave van oorkonden met betrekking tot de abdij Kloosterrade.
Oorkonden van Gelre en Zutphen tot 1326
Modern-kritische uitgave van de belangrijkste Gelderse oorkondegroepen, waaronder vrij veel onuitgegeven materiaal.
Oorkonden van Holland en Zeeland tot 1299
Modern-kritische uitgave van oorkonden met betrekking tot de graafschappen Holland en Zeeland tot 1299.
Oorkonden van Noord-Brabant tot 1312
Modern-kritische uitgave van oorkonden met betrekking tot Noord-Brabant in de periode tot 1312.
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301
Gedigitaliseerde versie van Utrechtse oorkonden bewerkt door S. Muller Fz., A.C. Bouman, K. Heeringa en F. Ketner, uitgegeven in de periode 1920-1959.
Over de grenzen van de Nederlandse geschiedenis
Voordrachten en forumdiscussie van het jubileumsymposium van het ING uit 2002
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld
Deze uitgave, die aan het Huygens ING beschikbaar is gesteld door het Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis (IISG),is een naslagwerk, waarin korte biografieën van bekende en minder bekende Nederlanders zijn opgenomen.
Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1639-1701
Handleiding en naslagwerk van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, in opdracht van de Heren Zeventien samengesteld door Pieter van Dam, advocaat van de VOC.
Plakkaatboek Guyana 1670-1816
Deze database biedt een overzicht van wet- en regelgeving voor de voormalige Nederlandse kolonies Essequibo, Berbice en Demerary uit de periode 1670-1816.
Pondtolregisters Elbing 1585-1700
Uitgave van de Nederlandse vermeldingen in de pondtolregisters van de ten oosten van Danzig gelegen havenstad Elbing.
Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428
Uitgave van de besluiten van het stadsbestuur van Maastricht over allerlei facetten van het stedelijk leven in de late Middeleeuwen.
Rapporten Centrale Inlichtingendienst 1919-1940
Reconstructie van de rapportage uit het archief van de Centrale Inlichtingen Dienst, vernietigd in 1940. Deze dienst verzamelde informatie over politiek extremisme en rapporteerde daarover aan andere overheidsorganen.
Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345
De registers van de grafelijkheid van Holland in de Henegouwse periode (1299-1345).
Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429
Tekstuitgave van rekeningen en rentboeken van de rentmeester van Putten met bijlagen en andere relevante stukken.
Rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode 1358-1361 en 1393-1396
Uitgave van een aantal rekeningen van grafelijke ambtenaren, die werkzaam waren aan het hof van Albrecht van Beieren, ruwaard van Holland, en van rekeningen van de dijkgraaf van de Grote Waard uit dezelfde jaren.
Relazioni veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795
Uitgave van achttien verslagen van de gezanten van de Republiek Venetië aan de Venetiaanse Senaat over de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Naslagwerk met gestandaardiseerde persoons- en carrièregegevens van alle in het buitenland residerende Nederlandse (Staatse en Bataafse) diplomaten en consuls.
Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967
Inventarisatie van kerngegevens over kleine politieke partijen die in de periode 1918-1970 aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben deelgenomen, maar geen regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen.
Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861
Overzichten van de personele samenstelling van instellingen op het terrein van politiek, bestuur en rechtspraak van middeleeuwen tot 19e eeuw.
Repertorium van gedrukte egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw
Catalogisering en nadere ontsluiting van gedrukte en ongedrukte Nederlandse egodocumenten uit de 19e eeuw (1813 tot 1914).
Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960
Overzicht van archiefmateriaal en andere (gedrukte en audio-visuele) documentatie afkomstig van Nederlandse particuliere instellingen en personen die betrokken waren bij activiteiten op het terrein van missie en zending buiten Europa, in het bijzonder in de (voormalige) Nederlandse koloniën, gedurende de periode 1800-1960, ontsloten op functionele, geografische en thematische variabelen.
Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1630
Uitgave in gedrukte en digitale vorm van besluiten van de Staten-Generaal over onder andere buitenlandse politiek, overheidsfinanciën, defensie, rechtspraak, handel en nijverheid. De editie van deze ruggengraatbron geeft inzicht in het hoogste bestuurlijke niveau van de Republiek.
Rijmkroniek van Holland (366-1305)
Heruitgave - in zowel gedrukte als elektronische vorm - van belangrijke kroniek over Holland die onder meerde moord op graaf Floris V behandelt.
Romeinse bronnen over de katholieke kerk in Nederland 1832-1914
Analytische inventaris van archiefmateriaal met betrekking tot Nederlandse aangelegenheden, aanwezig in de archieven van de Heilige Stoel en enkele daarmee samenhangende andere vindplaatsen.
Romeinse bronnen voor de kerkelijke geschiedenis van Nederland, 1521-1914
Reeks van elf delen, verschenen tussen 1922 en 1996, met als kerndoel de ontsluiting van bronnen voor de Nederlandse kerkelijke geschiedenis sinds de Reformatie.
Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw
Deze database biedt basisinformatie over ruim 4400 katholieke broederschappen die in de 19e eeuw in Nederland bestonden.
Saken van staet en oorlogh, in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden
Saken van staet en oorlogh, het hoofdwerk van de geschiedschrijver, nieuwsagent en diplomaat Lieuwe van Aitzema (1600-1669) beschrijft de jaren 1621 tot en met 1669 uit de geschiedenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hierin vormen authentieke documenten de ruggengraat van een strikt chronologisch geordend verhaal.
Scientiarum Historia, Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Wetenschappen en de Geneeskunde (1959-2006)
Het Belgische tijdschrift was één van de voorlopers van het tijdschrift Studium.
Sociale Zekerheid 1890-1967
Online onderzoeksgids betreffende archiefmateriaal in de archieven van bovenlokale instellingen en personen die zich met de sociale zekerheid hebben beziggehouden.
Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940
Deze databank bevat gegevens over zes “grote” sporten: Gymnastiek, Hockey, Korfbal, Schaken, Tennis en Voetbal. Het bevat de namen van alle bonden en clubs van deze takken van sport, die vóór 31 december 1940 werden opgericht.
Staten en steden van Holland 1276-1544
Uitgave van bronnenmateriaal betreffende de vergaderingen van graaf en steden en steden onderling in Holland in de late Middeleeuwen als voorloper van de latere Staten van Holland.
Staten en steden van Zeeland 1318-1572
Uitgave van bronnenmateriaal betreffende de vergaderingen van graaf en steden en steden onderling in Zeeland in de late Middeleeuwen als voorloper van de latere Staten van Zeeland.
Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw
Uitgave van de uitkomsten van de nijverheidsenquêtes die door de centrale overheid werden gehouden in de eerste helft van de 19e eeuw (1816, 1819, 1843 en 1848), met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.
The Optimum Formula for a Foreign Policy Document Series
Een selectie van bijdragen die werden geschreven in de context van de, in 1992 gehouden, internationale bijeenkomst van editeurs van diplomatieke documenten.
Tijdschrift voor Geschiedenis
Digitale versie van het Tijdschrift voor Geschiedenis 1886-2008.
De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572
Uitgave van de documenten en rekeningen betreffende de Zeeuwse tol, waaraan het handels- en scheepvaartverkeer over de Oosterschelde en later ook over de Westerschelde verplicht was af te dragen.
Tractaet van dijckagie
Uitgave van het enige bewaard gebleven afschrift van de verhandeling van Andries Vierlingh, rentmeester te Steenbergen, over de waterstaatkundige kennis en praktijk in de 16e eeuw.
Unlocking government archives of the early modern period
Bundel artikelen over methoden om omvangrijke overheidsarchieven uit de vroeg-moderne tijd te ontsluiten.
Vander Rekeninghe. Bijdragen aan het symposium over onderzoek en editieproblematiek van middeleeuws rekeningmateriaal
Bundel artikelen over methoden en technieken om middeleeuws rekeningmateriaal te ontsluiten en over de onderzoekswaarde van de rekening als historische bron.
Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de 19e eeuw
Een algemeen overzicht van de verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie die tussen 1800 en 1900 in Nederland bestaan hebben. Het overzicht bevat meer dan 2500 organisaties, deels verenigingen en deels lokale afdelingen van landelijke verenigingen.
Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918
Uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer 1848-1918, onderzocht per kiesdistrict en per verkiezing met een indicatie voor de politieke kleur van de kandidaten.
Verzekeringsfondsen
Zieken- en begrafenisfondsen, weduwefondsen en levensverzekeringen in Nederland 1827-1880.
VOC Kenniscentrum
De website VOC-Kenniscentrum biedt uitgebreide informatie over de VOC en is opgezet voor een breed publiek.
VOC-Glossarium. Verklaringen van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie
Verklaring van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795
Johan Engelbert Elias (1875-1959) werkte als volontair op het gemeentearchief van Amsterdam. Hij was afkomstig uit een voornaam Amsterdams patriciërsgeslacht. Uit interesse voor zijn familiegeschiedenis stelde hij uitgebreide genealogieën samen van het Amsterdamse patriciaat. Zo verzamelde hij prosopografische gegevens van meer dan 14.000 personen.
Waalse kerken 1601-1697
Uitgave van de notulen van de Waalse kerken in Nederland tussen 1601 en 1697.